Προδιαγραφές εισηγήσεων – ανακοινώσεων


Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραιτήτως την online αίτηση εγγραφής εισηγητή στην ιστοσελίδα http://23synedrio.inpatra.gr και να αποστείλουν:

 1. Ολοκληρωμένο το κείμενο της εισήγησης μέχρι τις 26 Ιουνίου 2017, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κρίσης:
 • Η έκταση του κειμένου κυμαίνεται μεταξύ 4500 – 5500 λέξεις (μαζί με βιβλιογραφία και πίνακες) σε γραμματοσειρά Times New Roman, 10 pt., διάστιχο μονό. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, έκδοση 2003.
 • Στην αρχή του κειμένου αναγράφεται ο τίτλος της ανακοίνωσης με πεζοκεφαλαία και ακολουθούν το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων και οι ιδιότητές τους.
 • Ακολουθούν περίληψη στα αγγλικά και στα ελληνικά (80-100 λέξεις έκαστη).
 • Σύντομα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα/των συγγραφέων στο τέλος του κειμένου μετά τη βιβλιογραφία (45-60 λέξεις έκαστος συγγραφέας σε πεζό κείμενο).
 • Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι με μορφή υποσημειώσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφή των εισηγήσεων – ανακοινώσεων είναι αναρτημένες στο: http://periodiko.inpatra.gr/.
 • Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να σταλούν με e-mail στη διεύθυνση 23synedrio@inpatra.gr
 1. Όσοι από τους εισηγητές δεν έχουν ολοκληρώσει το κείμενό τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 26 Ιουνίου 2017 τίτλο εισήγησης και περίληψη, ώστε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου για παρουσίαση. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία κρίσης του κειμένου θα πραγματοποιηθεί όταν παραδοθεί το ολοκληρωμένο κείμενο, που δεν μπορεί να είναι αργότερα από 20 ημέρες από τη λήξη του συνεδρίου.
 2. Στην περίπτωση που οι εισηγητές είναι περισσότεροι από ένας, θα πρέπει στην δήλωση συμμετοχής να αναγράφονται όλα τα ονόματα των εισηγητών με τις ιδιότητές τους.

Τα κείμενα με την παραλαβή τους αποστέλλονται στην επιτροπή κριτών, και με την απάντησή τους ενημερώνονται οι συγγραφείς των ανακοινώσεων για την αποδοχή ή την απόρριψη του κειμένου τους.

Κείμενα ανακοινώσεων που θα παραδοθούν μόνο σε έντυπη μορφή δε θα γίνουν αποδεκτά.

Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι ανακοινώσεις θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου μόνο εφόσον:

 • παρουσιαστούν κατά τις εργασίες του Συνεδρίου διά ζώσης ή αναρτημένες
 • εγκριθούν από τους κριτές και
 • ο κάθε εισηγητής και συν-εισηγητής κάθε ανακοίνωσης έχει καταβάλει το κόστος συμμετοχής.