Πληροφορική – Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας

 1. Δια Βίου Μάθηση
 2. Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του
 3. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ
 4. Εκπαιδευτικά σενάρια, Τ.Π.Ε και εκπαιδευτική διαδικασία
 5. Εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία της Πληροφορικής
 6. Εκπαιδευτική Ρομποτική
 7. Εκπαιδευτικό Λογισμικό
 8. Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής
 9. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ: Προβλήματα, θετικές επιδράσεις
 10. Έρευνα στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και προοπτικές
 11. Η επίδραση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μάθηση και ο τρόπος εκπαιδευτικής αξιοποίησής τους
 12. Ηλεκτρονική Μάθηση
 13. Θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο
 14. Καινοτόμες πρακτικές στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση
 15. Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 16. Προγράμματα Σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό Πληροφορικής
 17. Προγραμματισμός και Περιβάλλοντα
 18. Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του Προγραμματισμού και της Αλγοριθμικής
 19. Σχεδίαση και Υλοποίηση διδακτικών σεναρίων για την διδασκαλία της Πληροφορικής με χρήση Τ.Π.Ε. στο σχολείο
 20. Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής – πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολικής μονάδας
 21. Ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling)