Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών

 1. Εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και εκπαιδευτών
 2. Επιμορφωτικές ανάγκες και κατάρτιση διευθυντικών στελεχών
 3. Αξιολόγηση και έλεγχος ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης.
 4. Αξιολόγηση – πιστοποίηση εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων
 5. Η ιστορική πορεία της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
 6. Δομή, τυπολογία και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
 7. Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και τον Κόσμο.
 8. Γνωστικά αντικείμενα στα προγράμματα βασικών σπουδών και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
 9. Η Πρακτική Άσκηση στην εκπαίδευση και κατάρτιση του μελλοντικού εκπαιδευτικού
 10. Έννοια, σκοποθεσία, φορείς και μορφές επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης
 11. Ανάγκες και προσδοκίες των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και μετεκπαίδευση
 12. Επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση
 13. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε εξειδικευμένα και καινοτόμα πεδία
 14. (π.χ. Ειδική Αγωγή, Διαπολιτισμική Αγωγή, Τεχνολογίες Πληροφορίας
 15. και Επικοινωνιών, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Αγωγή κ.ά.)
 16. Το διδακτικό προσωπικό των φορέων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης: ειδικότητες, σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους
 17. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
 18. Παιδαγωγικές δεξιότητες